Yönergemiz

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

            MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

           Kapsam    

            MADDE 2 - Bu Yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan öğrenci konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

           Dayanak

            MADDE 3 - Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

           Tanımlar

            MADDE 4 - Bu Yönergede geçen;

            a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle seçtikleri öğrenci birliğini,

            b) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

            c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

            d) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

            e) Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

            f) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversitedeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

            g) (Değişik:SK-07.11.2013-10-2013/73) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Üniversitedeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

            h) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu Yönerge ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

            i) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

j) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

k) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

 

 İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

             Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

            MADDE 5 – (Değişik cümle: SK-07.10.2010-10-2010/60; değişik cümle: SK-07.11.2013-10-2013/73) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Rektörlük Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. (Ek cümle: SK-10.01.2013-01-2013/01) Öğrenci temsilcilerinin seçimleri, ilgili birim yetkilisince oluşturulacak 2 öğretim elemanı ve birim sekreterinden oluşan öğrenci konseyi seçim komisyonunca yürütülür. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.


Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

            MADDE 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

            a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

            b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

            c) Üniversiteden uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

            d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

            e) (Değişik:SK-10.01.2013-01-2013/01; Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/73) Genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2,50 olması gerekir. Ancak genel not ortalamasının hesaplanamadığı durumlarda (Yeni kayıt yaptırmış, dikey veya yatay geçişle gelmiş ve henüz dönem tamamlamamış öğrenciler) bu oran dikkate alınmaz.

            f) (Ek: SK-07.11.2013-10-2013/73) Kayıtlı olduğu programın öğrenim süresini aşmamış olması,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

             Öğrenci konseyi organları

            MADDE 7 - Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi

 

            Öğrenci temsilcisi seçimi

            MADDE 8 - Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi:

            a) Fakülte ve yüksekokullardaki her bir bölüm,

            b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

            c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı,

            d) (Değişik: SK-07.10.2010-10-2010/60) Bölümlerindeki program/anabilim dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, her bir program/anabilim dalı öğrencilerince, kendi aralarından, gizli oy açık sayım esasına göre, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

            Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az % 60’ının, ikinci turda ise en az % 50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma oranına bakılmaksızın seçim yapılır.

            Belirlenen tarihler arasında seçimlerden sonuç alınamaz, herhangi bir nedenle seçim yapılamazsa veya seçimin herhangi bir olaya neden olacağının raporla tespiti halinde o birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır.

            (Değişik dördüncü fıkra:SK-10.01.2013-01-2013/01) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi (6. maddenin e bendi hariç) ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

      

            Öğrenci temsilcisinin görevleri

            MADDE 9 -Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

            a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

            b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

            c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini temsil etmek,

            d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

            e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

            f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

            g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

            h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalının akademik toplantılarına birim yöneticisinin daveti üzerine oy hakkı olmaksızın katılır. Öğrencilerle ilgili konuların bitiminde toplantıdan ayrılır. 

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

 

            Öğrenci temsilcileri kurulu

            MADDE 10 -Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu:

            a) Fakülte veya yüksekokullarda bölüm,

            b) Meslek yüksekokullarında program,

            c) Enstitülerde anabilim dalı,

            d) Bölümlerindeki program/anabilim dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

            Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

           
            Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

            MADDE 11 -Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

            b) Bölüm/program/anabilim dalı dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

            c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

            d) Bölüm/program/anabilim dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

            e) Bölüm/program/anabilim dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

            f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

 

            Öğrenci temsilcisi

            MADDE 12 -Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi:

            a) Fakülte veya yüksekokullardaki bölüm,

            b) Meslek yüksekokullarındaki program,

            c) Enstitülerindeki anabilim dalı,

            d) (Değişik: SK-07.10.2010-10-2010/60) Bölümlerindeki program/anabilim dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, gizli oy ve açık sayım esasına göre, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı bulunan fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.

            Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, üniversitenin ilgili fakülte yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

 

            Öğrenci temsilcisinin görevleri

            MADDE 13 - Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

            a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

            b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

            c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

            d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

            e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

            f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

            g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına  birim yöneticisinin daveti üzerine öğrencileri temsilen oy hakkı olmaksızın katılır. Öğrencilerle ilgili konuların bitiminde toplantıdan ayrılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

 

            Öğrenci konseyi genel kurulu

            MADDE 14 - Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

            Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

            (Değişik üçüncü fıkra: SK-07.11.2013-10-2013/73) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere olmak üzere Üniversite "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

            Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az 15 gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

            Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

            Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

 

            Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

            MADDE 15 -Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

            b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

            c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

            d) Öğrenci Konseyinin ve üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

 YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

 

            Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

            MADDE 16 - (Değişik cümle: SK-07.11.2013-10-2013/73) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim esas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyi seçiminde Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

 

            Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

            MADDE 17 - Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

            b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

            c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

            d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak rektörlüğe sunmak.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

            Öğrenci konseyi yönetim kurulu

            MADDE 18 - (Değişik birinci fıkra: SK-07.10.2010-10-2010/60) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur. 

            (Değişik ikinci fıkra:SK-10.01.2013-01-2013/01)Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının toplantılara katılamadığı durumlarda genel sekreter bunlarında olmadığı durumlarda başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı/genel sekreter veya başkanın belirlediği Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

 

            Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

            MADDE 19 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

            b) Üniversitede öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

            c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

            d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

            e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

            f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

            g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

            h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını üniversitede duyurmak ve izlemek,

            i)  Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

 

  

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

 

            Öğrenci konseyi denetleme kurulu

            MADDE 20 - (Değişik: SK-07.10.2010-10-2010/60) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

 

            Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri 

            MADDE 21 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine, bu Yönerge hükümlerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

            b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

            Öğrenci konseyi başkanı

            MADDE 22 – (Değişik birinci fıkra: SK-07.10.2010-10-2010/60)Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

            Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

            Öğrenci Konseyi Başkanı, aynı zamanda ulusal öğrenci konseyi genel kurulu üyesidir.

  

            Öğrenci konseyi başkanının görevleri 

            MADDE 23 -Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

            a) Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

            b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

            c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

            d) (Değişik: SK-07.10.2010-10-2010/60) Her yılın faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

            e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşüldüğü kurullara ilgili birim yöneticisinin daveti üzerine öğrencileri temsilen oy hakkı olmaksızın katılır. Öğrencilerle ilgili konuların bitiminde toplantıdan ayrılır.

            (Değişik son fıkrası:SK-10.01.2013-01-2013/01)Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı/genel sekreter veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

  

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi ile görevlendirilmeleri

            MADDE 24 - Öğrenci Konseyi’ne, bu yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirmeleri, üniversite tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri, Üniversitenin bütçesinden karşılanır.

 

            Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi

            MADDE 25 - Öğrenci temsilciliklerinin hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul/ meslek yüksekokul sekreterliği, öğrenci konseyinin hizmetlerinin yürütülmesinden ise Genel Sekreterlikle koordine etmek suretiyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumludur.

     

             Öğrenci temsilciliklerinin görev süresi

            MADDE 26(Değişik: SK-07.10.2010-10-2010/60) Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

 

            Geçici Madde 1 – (Ek:SK-07.10.2010-10-2010/60; Mülga:SK-10.01.2013-01-2013/01)

           

Yürürlük

            MADDE 27 - Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 28 - Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yunus Emre Yerleşkesi
Telefon : 0338 226 20 72 Belgegeçer : 0338 226 20 74 E-posta :ogrencikonsey@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç